Privacyverklaring Styling by Annemarie in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Door gebruik te maken van de website www.stylingbyannemarie.nl verwerkt Styling by Annemarie jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe Styling by Annemarie deze gegevens verwerkt. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang je gegevens worden bewaard en wie toegang heeft tot deze data.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Styling by Annemarie verwerkt persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van verwerkers. Styling by Annemarie verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:

- (Handels)naam
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Woon en/of vestigingsadres
- IBAN-nummer
- Klant-/offerte-/opdrachtnummer
- IP-adres

Styling by Annemarie verwerkt deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelt Styling by Annemarie persoonsgegevens als jij de website bezoekt en het contactformulier op de website invult.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Styling by Annemarie verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- Een dienst of product: Wanneer je een dienst of product afneemt bij Styling by Annemarie, dan worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar jij de bestelling hebt geplaatst. Ben je een bedrijf? Dan verwerkt Styling by Annemarie ook je KvK-nummer, BTW-nummer en je bedrijfsnaam. Styling by Annemarie verwerkt deze gegevens om de diensten uit te kunnen voeren en de (eventueel bestelde) producten te kunnen leveren.

- Betalingen: Zodra je bij Styling by Annemarie iets afrekent of een factuur moet worden verzonden, worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van je bank.

- Contactformulier: indien je contact met Styling by Annemarie opgenomen via het contactformulier, e-mail of telefoon, dan worden de gegevens die jij hebt verstrekt door Styling by Annemarie verwerkt. Styling by Annemarie verwerkt deze gegevens om te kunnen reageren en/of in het kader van de dienstverlening. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaren bewaard, zodat Styling by Annemarie op een later moment weet waar over is gesproken.

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?

Styling by Annemarie verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
2. de uitvoering van een overeenkomst;
3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
4. een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard?

Styling by Annemarie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld?

Styling by Annemarie verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Styling by Annemarie geeft je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de dienstverlening. Partijen die toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens Styling by Annemarie en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Styling by Annemarie jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Styling by Annemarie deelt jouw gegevens onder andere met de volgende bedrijven:

- hostingbedrijf;
- betaaldiensten;
- de boekhouder;
- ingehuurde derden.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zal Styling by Annemarie je hierover informeren.

Worden er ook cookies geplaatst?

De website maakt geen gebruik van cookies. Zodra Styling by Annemarie ervoor kiest om cookies op de website te plaatsen, dan zal Styling by Annemarie je hierover informeren.

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met deze website zijn verbonden. Styling by Annemarie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Styling by Annemarie houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Wat zijn je rechten?

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd per e-mail contact met Styling by Annemarie opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt Styling by Annemarie verzoeken om:

- je persoonsgegevens te verwijderen;
- de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
- bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
- een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
- de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
- bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Styling by Annemarie aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Styling by Annemarie zal je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kan Styling by Annemarie je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Styling by Annemarie helpt je graag verder. Stuur een e-mail naar Styling by Annemarie en er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beschermd!

Styling by Annemarie doet er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. De website van Styling by Annemarie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen terechtkomen. In geval van een datalek doet Styling by Annemarie (indien nodig) hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, wordt dit ook bij jou gemeld.

Waar staat de huidige privacyverklaring?

Styling by Annemarie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Styling by Annemarie helpt je graag verder, dus je kunt altijd contact opnemen door te mailen naar: info@stylingbyannemarie.nl onder vermelding van ‘de privacyverklaring’.

Deze privacyverklaring is in februari 2021 vastgesteld.


stylingbyannemarie.nl © | 2024
ontwerp & realisatie: yze webdiensten